FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र भाग-१ (०७५।१२।१७) ७५/७६ 04/03/2019 - 12:15 PDF icon राजपत्र भाग-१ (०७५।१२।१७).pdf
राजपत्र भाग-१ (०७५।३।३२) ७५/७६ 03/03/2019 - 12:20 PDF icon राजपत्र भाग-१ (०७५।३।३२).pdf
राजपत्र भाग-२ (०७५।४।१) ७५/७६ 03/03/2019 - 12:19 PDF icon राजपत्र भाग-२ (०७५।४।१).pdf
राजपत्र भाग-२ (०७५।११।२) ७५/७६ 03/03/2019 - 12:15 PDF icon राजपत्र भाग-२ (०७५।११।२).pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 15:18 PDF icon ५. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 15:13 PDF icon ४. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
न्यायीक समिति कार्यबिधि ऐन २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 15:09 PDF icon ३. न्यायीक समिति कार्यबिधि ऐन २०७५.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 15:02 PDF icon २. विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 16:34 PDF icon १. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 16:33 PDF icon २. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

Pages